MORE

backing

ภาพบรรยากาศหน้างาน
DRISS | บ้าน"สำเร็จรูป"
-
MODULAR BUILDING | อนาคตของการก่อสร้าง
การก่อสร้างแบบโมดูล่าคือการผลิตอาคารขึ้นในโรงงาน
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สามารถควบคุมได้ อาคารจะถูกผลิตและส่งไปที่หน้างานเป็น “โมดูล” หรือเป็นหน่วยๆ จากนั้นจะถูกนำไปประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถประกอบได้ทั้งในแนวราบ (side-by-side, end to end) หรือประกอบขึ้นในแนวดิ่ง
(stacked on top) ทำให้สามารถสร้างสรรค์การออกแบบได้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและหลากหลายในคุณภาพที่สูงที่สุด

feature

-
• ระยะเวลาการก่อสร้างชัดเจนหมดปัญหาความล่าช้ากว่าแผนจากทุกปัจจัย
• คุณภาพตามนโยบาย “ZERO DEFECT” ปราศจากความบกพร่อง
• ความเรียบง่ายในการบริหารจัดการลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการ
• การออกแบบ สามารถผลิตงานตามแบบที่ลูกค้าเลือก
• ความยั่งยืน ลดของเหลือทิ้ง ลดขยะ และลดจำนวนแรงงาน
• การก่อสร้างที่ปลอดภัยกว่าลดความเสี่ยงของอุบัติเหตระหว่างการก่อสร้าง
• การบริการครบทุกขั้นตอนในที่เดียวแบบเทิร์นคีย์